Lake Superior Beaches

Views of two beaches along Lake Superior.